نویسه جدید وبلاگ

گراف يک ساختمان داده غير خطی است که کاربردهای وسيعی دارد. در اين بخش برخی از اصطلاحات نظريه گراف ، روش های نمايش و عمليات روی گراف آورده شده است.


تعاریف گراف

يک گراف شامل دو مجموعه است؛ مجموعه غير تهی از گره ها يا رئوس (vertex) و مجموعه ای از يال ها (edge) که راس ها را به هم متصل می کنند.

مثال. می توان شهر های يک کشور را رئوس و جاده های بين آن ها را يال های يک گراف تصور کرد.

به هر راس يا هر يال گراف نامی اختصاص داده می شود.

يک گراف تهی (null graph) گرافی است که تنها شامل راس است و مجموعه يال های آن تهی است يعنی يالی ندارد.

جهت

يک گراف می تواند به دو شکل جهتدار(directed) يا غيرجهتدار (undirected) باشد.

يک گراف جهتدار گرافی است که جهت هر يال در آن تعيين شده است. در گراف جهتدار ترتیب رئوس در هر يال اهمیت دارد و یال ها با پیکان هائی از راس ابتدا به راس انتها رسم می شوند. در گراف غيرجهتدار می توان در هر دو جهت بين راس ها حرکت کرد و ترتيب راس های يال اهميت ندارد.

Directed and Undirected Graph

                
دانلود pdf مقاله از سرور 1

دانلود pdf مقاله از سرور 2

source
نویسه جدید وبلاگ

آموزش زیر توسط سایت http://www.flashpars.com برای راهنمایی صاحبان وبلاگها تهیه شده است. برای قرار دادن فایل فلش ابتدا فایل SWF را روی یک میزبان رایگان مانند سایت های زیر آپلود نمایید و URL آنرا در جایی ‌‌ذخیره نمایید. http://www.fhqhosting.com http://fileave.com http://www.fileden.com حالا به مدیریت وبلاگ خود وارد شده و کد زیر را در قسمت HTML مطلب قرار دهید. سپس به جای آدرس فایل در قسمت : http://yourfliepath/yourfilename.swf آدرس فایل یا همان URL فایل خود را قرار دهید. مثلا اگر از میزبانی سایت fileave.com استفاده نمایید آدرس فایل چیزی شبیه به زیر خواهد بود: http://embedflash.fileave.com/ykeke2.swf همچنین در صورت لزوم عرض و ارتفاع فایل را در قسمت زیر تصحیح نمایید: width="468" height="60"
نویسه جدید وبلاگ

آموزش زیر توسط سایت http://www.flashpars.com برای راهنمایی صاحبان وبلاگها تهیه شده است. برای قرار دادن فایل فلش ابتدا فایل SWF را روی یک میزبان رایگان مانند سایت های زیر آپلود نمایید و URL آنرا در جایی ‌‌ذخیره نمایید. http://www.fhqhosting.com http://fileave.com http://www.fileden.com حالا به مدیریت وبلاگ خود وارد شده و کد زیر را در قسمت HTML مطلب قرار دهید. سپس به جای آدرس فایل در قسمت : http://yourfliepath/yourfilename.swf آدرس فایل یا همان URL فایل خود را قرار دهید. مثلا اگر از میزبانی سایت fileave.com استفاده نمایید آدرس فایل چیزی شبیه به زیر خواهد بود: http://embedflash.fileave.com/ykeke2.swf همچنین در صورت لزوم عرض و ارتفاع فایل را در قسمت زیر تصحیح نمایید: width="468" height="60"
نویسه جدید وبلاگ

آموزش زیر توسط سایت http://www.flashpars.com برای راهنمایی صاحبان وبلاگها تهیه شده است. برای قرار دادن فایل فلش ابتدا فایل SWF را روی یک میزبان رایگان مانند سایت های زیر آپلود نمایید و URL آنرا در جایی ‌‌ذخیره نمایید. http://www.fhqhosting.com http://fileave.com http://www.fileden.com حالا به مدیریت وبلاگ خود وارد شده و کد زیر را در قسمت HTML مطلب قرار دهید. سپس به جای آدرس فایل در قسمت : http://yourfliepath/yourfilename.swf آدرس فایل یا همان URL فایل خود را قرار دهید. مثلا اگر از میزبانی سایت fileave.com استفاده نمایید آدرس فایل چیزی شبیه به زیر خواهد بود: http://embedflash.fileave.com/ykeke2.swf همچنین در صورت لزوم عرض و ارتفاع فایل را در قسمت زیر تصحیح نمایید: width="468" height="60"
گزارش تخلف
بعدی